Aanmelden

Een aanmelding bij ons op school start altijd met een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Deze zijn te plannen door het contactformulier op de website in te vullen of te bellen naar school op nummer 0570-511713.
We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen sfeer komen proeven, omdat het gevoel bij een school goed moet zijn om de keuze te maken. Als een leerling van een andere school naar ons komt, door bijvoorbeeld verhuizing, dan nemen wij ook altijd contact op met de vorige school. Ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft, is het van harte welkom op onze school. Wij doen er dan alles aan om passend onderwijs mogelijk te maken. Natuurlijk staat zijn of haar welbevinden dan voorop. Verder vinden wij een veilige leeromgeving voor alle kinderen in de groep een voorwaarde en moet het leren

van kinderen in de groep niet belemmerd worden. Soms kan een school echter een verzoek tot plaatsing van een leerling afwijzen. Bijvoorbeeld als kinderen een indicatie hebben voor speciaal onderwijs, als een groep simpelweg ‘vol’ zit of als het onderwijskundig rapport van de vorige school op onderwijskundige motieven daar aanleiding toe geeft.

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen in het basisonderwijs in Deventer

In de gemeente Deventer gelden de volgende afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan (onder-instroom):

Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen. Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier). Ouders/verzorgers melden het kind aan bij de school van voorkeur met de volgende formulieren:

  • Unieke aanmeldformulier vanuit de Gemeente
  • School eigen aanmeldformulier

(let op: aanmelden is nog geen inschrijven).

 

Op De Wizard worden de volgende voorrangsregels gehanteerd en in deze volgorde:

1. Voorrang voor broertje/zusje van een ingeschreven leerling.

2. Voorrang voor kinderen uit de buurt. Een buurtschool is één van de 5 dichtstbijzijnde scholen van het

kind. (vul hiervoor de postcode van het kind in op Scholenopdekaart.nl).

 

Loten bij overige inschrijvingen

Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten in de categorie overige inschrijvingen. Ouders/verzorgers krijgen een bericht over plaatsing van de school van voorkeur op de datum genoemd in het aanmeldformulier. Ouders/verzorgers kunnen vervolgens gevraagd worden een schooleigen inschrijfformulier in te vullen (NB: formele inschrijving is op 4e verjaardag). Wanneer een kind geen plek krijgt toegewezen gaan de ouders met het (liefst van de school terugontvangen) aanmeldformulier zelf naar de school van tweede keuze. Het bestuur van de school die geen plaats heeft of het loket van Sine Limite (loket@po-deventer.nl) kan bij het vinden van een andere school met hen meedenken.

 

Plaatsing in geval van extra ondersteuningsbehoefte

Passend onderwijs en zorgplicht

Bij het aannamebeleid moeten de wettelijke voorschriften voor openbare scholen in acht worden genomen. Het openbaar onderwijs heeft een garantiefunctie. Dit betekent echter niet dat elke leerling zonder meer op elke door ouders gewenste locatie voor openbaar onderwijs kan worden toegelaten. Soms kan een school een verzoek tot plaatsing van een leerling afwijzen.

In volgende gevallen kan dit van toepassing zijn:

• Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het speciaal basisonderwijs;

• Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het REC;

• De groep is vol. Wij gaan uit van een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen;

• De school is vol. Het aantal beschikbare lokalen geeft samen met de groepsgrootte een indicatie

• Het onderwijskundig rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven aanleiding het kind niet toe te laten;

• De zorgvraag van de leerlingenpopulatie in een groep is zo complex dat het onverantwoord is nieuwe leerlingen in een groep te plaatsen.

 

Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met extra ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat onze school kan bieden. In de afweging spelen de volgende vragen een belangrijke rol: Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren? Welke mogelijkheden zien wij op onze school? Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft? Kunnen we rust en veiligheid binnen de groep bieden en wordt het leerproces niet belemmerd?

Daarbij kijken we naar het individuele kind en naar de gehele groep. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod prevaleert voor ons het onderwijsaanbod.

 

Aanvullende informatie en informatieplicht

We vragen schriftelijk aan de ouders om aanvullende informatie. Ouders hebben informatieplicht. Dat wil zeggen dat ze een intakeformulier over de ontwikkeling van hun kind invullen en dit in een gesprek met de school toelichten. Op grond van de informatie maken we een afweging of we het kind wel of niet kunnen plaatsen. Bij deze afweging kunnen we een deskundige van Sine Limite inschakelen om mee te denken. Als ouder bent u daarbij aanwezig. Gezamenlijk onderzoeken we en wegen we af wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. Soms kan het nodig zijn dat er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

 

Besluitvorming

We nemen een beslissing over de toelating binnen 6 weken na aanmelding Als de periode van 6 weken na aanmelding niet haalbaar blijkt, dan krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd. De reden wordt dan ook genoemd. Mochten we na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen, dan schrijven we uw kind tijdelijk in.

Op basis van de informatie en eventuele onderzoeken wordt een besluit over de toelating genomen.

• Mogelijkheid 1: plaatsing is haalbaar zonder extra ondersteuning. We schrijven het kind in.

• Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school beschikt over de ondersteuning of we vragen een arrangement aan bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van Sine Limite. We schrijven het kind in en stellen een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)

op. Hierin beschrijven we wat het kind nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen.

• Mogelijkheid 3: Plaatsing is niet haalbaar. Sine Limite gaat voor ons samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek. Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of bij de

geschillencommissie. De klachtenregeling staat vermeld in de schoolgids en op de website.

 

Waar kunt u verdere informatie vinden?

Alle afspraken over Passend Onderwijs vindt u op www.sinelimite.nl. Heeft u vragen over ondersteuning of passend onderwijs dan kunt u het loket van Sine Limite bellen: 0570-638577.

 

Identificatieplicht

Wij zijn wettelijk verplicht om te checken of het kind echt diegene is waarvan wordt gezegd dat hij of zij het is. Dit controleren wij op het moment dat u de aanmeldformulieren bij ons inlevert, op de volgende wijze:

  • Het controleren van naam, geboortedatum en BSN op het ID-bewijs van het kind;
  • Het controleren van naam, geboortedatum en BSN van de ouder op het inschrijfformulier, wanneer het kind geen eigen ID-bewijs heeft (kinderen onder de 14 jaar geldt geen identificatieplicht via eigen identiteitsbewijs)

Neemt u daarom bij het inleveren van de aanmeldformulieren het identiteitsbewijs van het kind en/of uzelf mee naar school. U kunt zich melden bij Ruby Dieperink, zij werkt op maandag tot en met donderdag van 8:20 – 12:00 uur. Zonder deze controle kunt u uw kind niet aanmelden.

Wij maken geen kopie, foto of scan van een identiteitsbewijs bij de inschrijving van een leerling.