Praktische informatie

 

Schooltijden

Maandag             8:30-14:30 uur
Dinsdag               8:30-14:30 uur
Woensdag          8:30-12:15 uur
Donderdag         8:30-14:30 uur
Vrijdag                 8:30-14:30 uur

 

Ouderportaal/parro

In het ouderportaal van Parnassys zijn algemene gegevens te vinden van ouders en leerlingen. Inloggen kan door op deze link te drukken:  Inloggen – ParnasSys

Op de Wizard gebruiken we de Parro app om met ouders te communiceren. Leerkrachten sturen regelmatig een fotootje uit de klas, de nieuwsbrief wordt via deze app verstuurd en voor gesprekken kunnen ouders zich intekenen in deze app. Heel handig dus! Meer info: parro

Fietsen stallen

Wij adviseren zoveel mogelijk te voet naar school te komen. Leerlingen die toch op de fiets naar school komen stallen hun fiets, op eigen risico, in de rekken buiten het schoolplein. Omdat hedendaagse fietsen vaak moeilijk in de fietsenrekken passen, adviseren wij u een goede standaard te monteren.

Slippers of sloffen in de school

Omdat onze leerlingen veel in het groen spelen en daardoor veel zand in het lokaal brengen, vraagt het een extra inspanning om de klassen schoon en fris te houden. Daarom dragen onze leerlingen in de klas pantoffels of slippers. De leerlingen wisselen hun schoenen op de gang voor slippers of pantoffels (en omgekeerd) wanneer ze binnen komen of naar buiten gaan. De slippers of pantoffels worden door de ouders aangeschaft. Wij adviseren badslippers: dit is prettiger bij warm weer. Wij maken een uitzondering voor kinderen die op basis van medisch advies niet langere tijd op pantoffels en slippers mogen lopen.

Mobiele telefoons op school

Vanaf het schooljaar 2024-2025 is het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches niet meer toegestaan op basisscholen in Nederland. Dit besluit is genomen omdat deze apparaten afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon mogen deze gebruiken, bijvoorbeeld om medische redenen of door een beperking. Dus, in het algemeen, worden mobiele telefoons en smartwatches niet meer toegestaan in de klas, maar er zijn uitzonderingen op basis van specifieke behoeften en educatieve doeleinden. Indien nodig kunt u hierover contact opnemen met de directie.

Luizencontroles

In elke klas zijn luizenouders die na iedere vakantie op school komen voor een luizencontrole. Mochten er luizen geconstateerd zijn in de klas, dan ontvangt u hier bericht over via de leerkracht.

Gevonden voorwerpen

In de centrale hal verzamelen wij op een duidelijk aangegeven plaats gevonden voorwerpen. In elke vakantie worden gevonden spullen meegegeven aan een goed doel. Mocht er een fietssleutel of iets anders kostbaars verloren zijn, vraag dan even na bij de leerkracht van uw kind of in de hal bij de receptie (secretariaat, Hetty van Tetterode).

Traktaties, tussendoortje en lunch

Je verjaardag vieren op school is voor een leerling altijd een bijzondere dag. Trakteren hoort daarbij. Wij vragen van u als ouders hierbij enig begrip: houdt de traktaties gezond en beperkt. Niet alle kinderen kunnen of mogen ook alle traktaties hebben. Een klein cadeautje bij de traktatie wordt niet gewaardeerd. Informeert u bij de leerkracht van uw kind wat verstandig en gewenst is binnen de groep van uw kind. Een aparte traktatie voor leerkrachten is niet nodig. Voor de ochtendpauze mogen kinderen een tussendoortje meenemen, een drankje en een

Gezonde ‘bite’ (boterham, gezonde koek, fruit).
Wij propageren een gezond tussendoortje en een gezonde lunch. Wij vragen vriendelijk maar dringend aan ouders/verzorgers om ons als school hierin te ondersteunen.

BHV op school

Er zijn altijd meerdere personeelsleden op school aanwezig met een BHV-diploma. Als uw kind op school een ongelukje krijgt, beoordeelt de BHV-er of we het zelf kunnen behandelen of dat een bezoek aan een arts raadzaam is. In dat geval nemen wij altijd contact op met de ouders van de betreffende leerling.

Plusklassen en speciale arrangementen plusklas

Wij kennen plusklassen voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8. De plusklas is bedoeld voor leerlingen die op gebied van rekenen, begrijpend lezen en woordenschat een voorsprong hebben van minimaal 10 maanden t.o.v. hun leeftijdsgenoten. Daarnaast moeten ze beschikken over een goede motivatie en brede interesse. Hier worden verschillende vaardigheden verdiept en geoefend.
Speciale arrangementen: Leerlingen of potentiële leerlingen van de Wizard die daarvoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een drietal speciale voorzieningen van Sine Limite: de verrijkingsgroep, schakelvoorziening ‘de Tintaan’ en de ‘Top Academie Deventer (TAD).

Privacy beleid

Op de Wizard gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het IPB Beleidsdocument (informatiebeveiliging en privacy) van het bestuur, Openbaar Primair Onderwijs Deventer, zie www.openbaaronderwijsdeventer.nl onder projecten. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het IBP-beleidsdocument kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Diverse leerjaren

Groep 1/2
Wij werken in principe gecombineerde groepen 1-2. Dat betekent dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Onze lokalen zijn uitdagend ingericht om het experimenterend, ontdekkend en spelend leren te bevorderen. In de onderbouw werken we met onderwijsdoelen die verpakt in thema’s worden aangeboden. In deze thema’s worden alle aspecten geïntegreerd, van voorbereidend rekenen en voorbereidend taal tot en met beweging en muziek. Bewegend Leren is een aspect dat de komende jaren extra aandacht krijgt

Groep 3
In groep 3 besteden wij veel tijd aan het leren lezen. Lezen is de basis van ons leren en daarom staat het lezen op meerdere momenten van de dag centraal. Er zijn leerlingen die bij de start van groep 3 al kunnen lezen; voor anderen is het leren lezen een intensieve klus. Daarom wordt er binnen de leesmethode zoveel mogelijk op niveau gewerkt. Natuurlijk staat ook rekenen dagelijks op het programma van groep 3 (erbij- en eraf-sommen tot 20). Een heel programma voor jonge kinderen. Om leren vooral ook aantrekkelijk en interessant te houden zorgen onze leerkrachten voor veel variatie in het programma.

Groep 4 en 5
 In de groepen 4 en 5 wordt het lezen uitgebreid met veel aandacht voor spreken, luisteren, schrijven, woordenschat en spelling. Hierbij gebruiken we ook nieuwsteksten. De rekenvaardigheid wordt verder ontwikkeld. Vanaf groep 5 komen aardrijkskunde en geschiedenis op het lesrooster. We onderzoeken in de komende jaren hoe we leerlingen tijdens de lessen meer kunnen laten bewegen en meer kunnen uitdagen om ‘breder’ te denken, te ontdekken en te onderzoeken.

Groep 6, 7 en 8
 Vanaf groep 6 wordt steeds meer gevraagd van de concentratie, zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van leerlingen. Het tempo gaat omhoog en zelf verantwoordelijk zijn wordt steeds belangrijker. De kinderen leren zelf keuzes te maken in de manier waarop ze in de klas het beste kunnen leren. Vanaf groep 7 komen er een aantal vakken bij zoals Engels en levensbeschouwelijke vorming of godsdienst (naar keuze). Groep specifieke activiteiten zijn in groep 7 het verkeersexamen en in groep 8 het schoolkamp (3 dagen) en de eindmusical in de laatste schoolweek. Ook in de bovenbouw zullen we bewegend Leren meer toepassen tijdens de lessen. Niet alleen omdat we dat zelf belangrijk vinden, maar ook omdat leerlingen dat zelf hebben aangegeven.

Huiswerk
De leerlingen krijgen vanaf groep 5 geregeld huiswerk mee naar huis. Wij bouwen dit op naar groep 8 om de leerlingen voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Mijn naam is Karlijn Riesewijk. Ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD IJsselland en ik ben contactpersoon voor ouders en medewerkers van basisschool de Wizard.

 

In de basisschoolperiode nodigen we je kind twee keer uit voor een gezondheidsonderzoek: als je kind ongeveer 5,5 jaar en 9 jaar oud is. We nodigen je kind ook uit voor vaccinaties. Meer informatie over deze vaccinaties vind je op www.ggdijsselland.nl/rijksvaccinatieprogramma.

 

Leeftijd van 5,5 jaar Als je kind 5,5 jaar is, doen we een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau. Tijdens deze afspraak kijken we samen naar de groei en de (motorische) ontwikkeling van je kind. De doktersassistente meet en weegt je kind en doet een ogentest en gehoortest. Vooraf aan dit onderzoek vul jij als ouder/verzorger een vragenlijst in via het ouderportaal Mijn Kinddossier.

 

Leeftijd van 9 jaar

Als je kind 9 jaar is, doen we een gezondheidsonderzoek bij je kind op school. De doktersassistente meet de lengte en het gewicht van je kind (met kleren aan, schoenen uit). Soms doen we ook een ogentest. Bij dit onderzoek hoef je als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn. Vooraf aan het onderzoek vul je thuis een vragenlijst in via het ouderportaal Mijn Kinddossier. Na afloop ontvang je daar ook de resultaten van het onderzoek. Zijn er onderwerpen waarover je een keer met ons in gesprek wil? Geef dit dan aan in de vragenlijst.

 

Tussendoor een vraag?

Wij zijn er voor jou en je kind! Heb je vragen over thuis, school, gezond opgroeien of opvoeden? Laat het ons weten, we denken graag met je mee. Je kunt een vraag stellen via het formulier op onze website of binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op het consultatiebureau. Kijk op www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg voor meer informatie. Je kunt ons ook bellen via 088 443 07 02. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.

 

Informatie over opvoeden en opgroeien

Ben je op zoek naar actuele en betrouwbare informatie over opvoeden en opgroeien? Download dan de GroeiGidsApp via de AppStore of Google Play Store. In de loop van dit jaar kun je via deze app ook anoniem al je vragen over opvoeden en opgroeien stellen via de chat. Super handig dus!

 

Vriendelijke groet,

Karlijn Riesewijk

Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar

T 088- 443 07 02

M 06 – 11585532 E k.riesewijk@ggdijsselland.nl

Werkdagen: ma – do – vrij